Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Обект № 191278 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2019-10-30

Описание:

обявление за допълнително инвентаризирани количества дървесина пострадала от биотични (корояди) и абиотични фактори, които предлагаме за сключване на договори за добив по чл. 27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Срок за депозиране на заявленията 31.10.2019 г. Сключването на договори ще започне  в 10 часа на 01.11.2019 г.


Документи
11022019281110_svoge.dobiv.191278.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури