Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2019-09-27
Обект № 191074 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2019-10-02

Описание:
 обявление за допълнително инвентаризирани количества дървесина пострадала от биотични (корояди) и абиотични фактори, които предлагаме за сключване на договор за добив по чл. 27, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в размер на 186 пл. куб.м.
Срок за депозиране на заявленията 02.10.2019 г. Сключването на договори ще започне  в 10 часа на 03.10.2019 г.

Документи
48162019271109_svoge.obqvlenie.dobiv.191074.pdf

ПубликацияДата
Договори 2019-11-06 13:45:00
Допълнителни споразумения 2019-11-06 13:45:00

<-- Обратно към процедури