Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2023-10-04
Обект № Помещения 4, 7 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2023-11-07

Описание:

„Северозападно държавно предприятие”, гр.Враца на основание Заповед № РД 13-120/01.08.2023 г., обявява търг с тайно наддаване отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 2 (два) броя помещения, представляващи части от недвижим имот - Сграда с идентификатор 05815.303.118.5 със застроена площ от 320 кв. м., брой етажи 1, масивна монолитна конструкция със стоманобетонни елементи, построена през 2014 г., с предназначение: Промишлена сграда, с административен адрес: обл. Софийска, общ. Ботевград, гр. Ботевград, п. к. № 2140, бул. „Цар Освободител“ № 26, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 05815.303.118 по КККР на гр. Ботевград, частна държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост № 6917/17.05.2022 г. на областен управител на Софийска област, с предоставени права на управление: „Северозападно държавно предприятие“, гр. Враца, Държавно горско стопанство „Ботевград“:


Документи
56142023040910_обява Помещения 4-7.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури